Reseller

  • Reseller-Bronze: 150 GB

    € 348,00/yr
    € 10,00 Naknada za postavljanje
    Naruči
    • 150 GB • Speicherplatz
    • 75 Stk. • Anzahl Kundenhostings
    • 100 Stk. • Anzahl Domaininstallationen
  • Reseller-Silber: 250 GB

    € 708,00/yr
    € 10,00 Naknada za postavljanje
    Naruči
    • 250 GB • Speicherplatz
    • 150 Stk. • Anzahl Kundenhostings
    • 250 Stk. • Anzahl Domaininstallationen
  • Reseller-Gold: 350 GB

    € 1.068,00/yr
    € 10,00 Naknada za postavljanje
    Naruči
    • 350 GB • Speicherplatz
    • 300 Stk. • Anzahl Kundenhostings
    • 500 Stk. • Anzahl Domaininstallationen